СЭЛЭНГЭ АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗАР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ /05 сарын 24-ны байдлаар/