Үйл ажиллагааны

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газрын 2019 оны тайлан