Хар тамхины өдөрлөг зохион байгууллаа

Гаалийн зөрчилтэй тэмцэх хэрэг бүртгэх албанаас Алтанбулаг сумын цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 2019 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Алтанбулаг шалган нэвтрүүлэх цогцолборт хар тамхи мансууруулах бодисын хор уршгийн талаар гаалийн хилээр нэвтэрч буй иргэд, зорчигч нарт тайлбарлуулан таниулсанаас гадна гаалийн хилээр нэвтэрч буй зорчигч нарт гаалийн байгууллагаас зорчигчийн хувийн хэрэглээний барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам, эм эмнэлэгийн хэрэгслийн тухай хуулиас, монгол улсын хилээр тарифын бус хязгаарлалттай нэвтрүүлэх барааны бүлэг жагсаалт, хориглосон барааны бүлэг жагсаалт, хар тамхи мансууруулах бодисын хор уршиг, гаалийн харилцаанд оролцогч нарт зориулав/ зөрчлийн тухай хуулиас/, улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журмуудаар 230 гарын авлага, цагдаагийн газраас хар тамхи мансууруулах бодисын хор хөнөөлийн талаар 5 төрлийн 130 гарын авлага гаалийн харилцаанд оролцогч нарт тарааж хууль тогтоомж сурталчилж ажиллаа.