Сэлэнгэ аймгийн гаалийн газарт 2018 оны 11-р сарын 17-нд төрийн албаны шалгалт зохион байгуулагдлаа.

  1. Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн хэрэгжүүлэх урьдчилсан нөхцөлийг судлах, “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын мэргэжил, ажил хэргийн чадвар, сэтгэл ханамж, хандлага болон мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийг шалгах шалгалтанд амжилттай дүн үзүүлэх ажлын нэг болсон. Сорилын шалгалтанд 97 гаалийн улсын байцаагч оролцохоос 1 чөлөөтэй, ар гэрийн гачигдал 1 /ГЕГ-ын даргын тушаалаар 3 сарын чөлөөтэй 1, 3 дугаар шатлалын эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байсан 4/ байж нийт 91 хүн оролцсон. Нийт шалгалтанд оролцсон 91 байцаагчдаас:
    1. Хууль, эрх зүйн шалгалтанд: Дундаж 78.38 хувьтай байн
    2. Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн шалгалтанд: Дундаж 74.05 хувьтай өгсөн  байна. Дундаж 87.89 хувийн үзүүлэлттэй амжилттай дүн үзүүлсэн.