2017 оны 1-р улирлын зөрчлийн мэдээ

Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газар нь 2017 оны 1 улиралд 54 захиргааны зөрчил илрүүлж 2,384,584.52төгрөгний торгууль ногдуулж, 2,605,281.73 төгрөгний татвар нөхөн төлүүлсэн байна. 2017 онд илрүүлсэн нийт захиргааны зөрчлийн тоог 2016 оны мөн үетэй харьцуулахад 47,79 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

д/д

2016оны 1 улирал

2017 оны 1 улирал

Харьцуулалт/Зөрүү

Зүйлчлэл

Тоо

Торгуулийн дүн

Нөхөн төлүүлсэн татвар

Тоо

Торгуулийн дүн

Нөхөн төлүүлсэн татвар

Тоо

Торгуулийн дүн

Нөхөн төлүүлсэн татвар

1

290.2.1

1

30000

       

+1

30000

 

2

290.2.2

67

2,080,000

 

17

530,000

 

-50

-1,550,000

 

3

290.2.3

                 

4

290.2.4

7

190,000

 

4

140,000

 

-3

-50000

 

5

290.2.5

1

20000

 

2

40,000

 

+1

+20000

 

6

290.2.6

                 

7

290.2.7

1

50000

 

4

200,000

 

+3

150000

 

8

290.2.8

2

180,000

 

2

110,000

 

0

-70,000

 

9

290.2.9

     

1

10,000

 

+1

10,000

 

10

290.2.10

23

510,000

 

17

285,000

 

-6

-225,000

 

11

290.2.11

                 

12

290.2.12

     

2

138,000

 

+2

+138,000

 

13

290.2.13

                 

14

290.2.14

7

130,000

       

-7

-130,000

 

15

290.2.15

3

150,000

 

2

150,000

 

-1

0

 

16

290.2.16

                 

17

290.2.17

                 

18

290.2.18

                 

19

291.1

                 

20

291.2

                 

21

293.1

1

106,432

354,773.3

3

781,584.52

2,605,281.73

+2

675,152.52

2,605,281.73

22

293.2

                 

23

293.3

                 

24

294.1

                 

ДҮН

113

3,522,864

354,773.3

54

2,384,584.52

2,605,281.73