Гаалийн зөрчлийн мэдээлэл

ГААЛИЙН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР

Гаалийн зөрчил гэж гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн, эсхүл зөрчихийг завдсан үйлдэлийг хэлнэ. /Дэлхийн гаалийн байгууллагын нэр томьёо/
Гаалийн харилцааг 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн Гаалийн тухай хууль, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулиар зохицуулдаг ба Гаалийн тухай хуулийн 290-297-р зүйлд гаалийн зөрчил түүнд ногдуулах хариуцлагыг тодорхой заасан байдаг.

Иргэд, ААНБ-ууд гадаад худалдаа хийх, гаалийн харилцаанд оролцохдоо гадаад худалдааны хэлцэл болон гэрээний дагуу холбогдох баримтуудыг бүрдүүлэн, бараагаа үнэн зөвөөр мэдүүлж, хэлцлийн үнийг нотлох бичиг баримтыг бүрдүүлэх шаарлагатай байдаг.

Үйлчлүүлэгчид ихэнхдээ гаалийн хууль тогтоомжийг судлалгүй, зохих мэдээлэл, зөвлөгөө авалгүйгээр гаалийн харилцаанд орсноор санамсар болгоомжгүй байдлаар гаалийн зөрчилд холбогдох нь бий.

Ийнхүү санамсар болгооомжгүй байдлаар зөрчил гаргасан нь хуулийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөх үндэслэл болдоггүй тул хууль тогтоомжоо сайтар судлах, эсхүл тус гаалийн газрын “Танд туслая” мэдээлэл зөвлөгөө өгөх хэсэг болон Гаалийн зөрчил, эрсдлийн удирдлагын албаны гаалийн байцаагч нараас сонирхсон асуудлаар бодит мэдээлэл авч болно.

Түүнчлэн хууль тогтоомжоор хориглосон болон хязгаарласан эд зүйлсийг авч явахгүй, гаалийн хилээр нэвтрүүлэхгүй байхыг анхаарах шаардлагатай ба эдгээр зүйлсийг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн буюу нэвтрүүлэхийг завдсан тохиолдолд тухайн бараагаа хураалгаад зогсохгүй торгуулаас гадна эрүүгийн хэрэгт ч холбогдох магадлалтай.

“Хориглосон эд зүйл” гэдэгт Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Олон улсын гэрээ, Засгийн газрын шийдвэрээр улсын хилээр гаргах, оруулах, эсхүл зөвхөн гаргахыг буюу оруулахыг, түүнчлэн дамжин өнгөрүүлэхийг хориглосон бараа, түүхий эд, эд зүйлийг хамааруулна.

“Хязгаарласан эд зүйл” гэдэгт Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Олон улсын гэрээ, Засгийн газрын шийдвэрээр улсын хилээр нэвтрүүлэхийг тарифын болон тарифын бус аргаар хязгаарласан бараа бүтээгдэхүүн, түүхий эд, эд зүйлс хамаарна.

Гаалийн хууль тогтоомжийг нэг үйлдлээр хэд хэдэн удаа зөрчсөн, эсхүл зөрчил давтан үйлдсэн бол зөрчил тус бүрт гаалийн тухай хуульд заасан хариуцлага ногдуулах боловч нэг зөрчилд давхардуулан шийтгэл ногдуулахыг хориглодог болно.

Эрүүгийн шинжтэй зөрчил илрүүлэлт:

            Сэлэнгэ аймаг дахь Сүхбаатар боомтоор 2016 оны 02 сарын 26 өдөр ОХУ аас Монгол Улсаас орж ирсэн 364-р галт тэрэгэнд зорчиж байсан иргэн Н.Булган нь ногоон өнгийн чулуу тээвэрлэж явсныг саатуулан 0004101 дугаартай саатуулах хуудас бичин саатуулж, холбогдох материалыг бүрдүүлж тагнуулын байгууллагаар шалгуулахаар шилжүүлэв.


                                                                                                                  

 

            Сэлэнгэ аймаг дахь Алтанбулаг боомтоор 2016 оны 03 сарын 13-ны өдөр ОХУ аас Монгол Улс руу орж ирэхдээ иргэн Н.Шийтэр, Ж.Баярсайхан, Х.Лхагвасүрэн,Д.Мөнхбаатар, хятад улсын иргэн Тиане нар нь хязгаарласан бараа болох 148 хайрцаг винкомицинтариаг хууль бусаар нэвтрүүлсэн үйлдэлд нь хойшлуулашгүй ажиллагаа явуулж материалыг цагдаагийн байгууллагад хүргүүлэв.

                                 

            Алтанбулаг боомтоор 2016 оны 04 сарын 10 ны өдөр ОХУ-аас Монгол улсад орж ирэхдээ иргэн Лхамсүрэнгийн Эрдэнэбаатар нь 12 төрлийн 940928.0 төгрөгийн үнэ бүхий эмийн зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн үйлдэлд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулан холбогдох материалыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн ажиллалаа.