СИБИРЬТРАНС ГХБ

        •Сибирьтранс Гаалийн хяналтын бүс нь Сүхбаатар сумын 4-р багийн нутаг 3-р хэсэгт 0.9 га талбай бүхий Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг эхлүүлэн ажиллуулж байна.
•Гаалийн хяналтын бүсэд доорх хүн хүч техник хэрэгсэл ажиллаж байна. Үүнд:
•Гаалийн хяналтын бүсийн эрхлэгч 1
•Ачаа вагон хүлээлцэгч 1
•Кранчин 1
•Байнгын сахиул 2 бүгд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй
Техник хэрэгсэл
•ККС-10 кран1997 ондашиглалтандорсон
•Галынаюулаасурьдчилансэргийлэх 2 комбагажхэрэгсэл
•Тээврийнхэрэгсэлнэвтрэнорохачаабуулгах, ачихзориулалтын 2 хаалгатай
•0.9 гагазартнарсанбанзаар 0.8 м-ийнөндөртэйхашаабарьжөргөсттороорхамгаалалтбэхэлгээхийсэн
•Сууринпрожектор2
•Хөдөлгөөнтгэрэлтүүлэгкранууддээр 7
•Хяналтын камер 2ш, DVI system
•Интернэтэд холбогдсон компьютер